جوش شیرین

آیا جوش شیرین در پیشگیری یا درمان سرطان نقش دارد؟!

/%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86

طرفداران تئوری جوش شیرین معتقد هستند که کاهش اسیدیته بدن (قلیایی تر کردن آن) از رشد و گسترش تومورها جلوگیری می کند. آنها همچنین ادعا می کنند که مصرف غذاهای قلیایی مانند جوش شیرین، اسیدیته بدن را کاهش می دهد.