ناخن قاشقی

در مورد ناخن قاشقی چه می دانید؟ (+عکس)

/what-do-you-know-about-spoon-nails

در ناخن های قاشقی به نظر می رسد که مرکز ناخن کنده شده است. ناخن نازک می شود و لبه های بیرونی به سمت بالا می چرخند...