ساعت خواب

خواب مفید چند ساعت است؟

/how-many-hours-of-sleep-is-useful

هر روز در زمان مشخصی بخوابید و در همان ساعت از خواب بیدار شوید.