نمک

کدام بیماران باید رژیم غذایی کم نمک داشته باشند

/dietary-salt

از کودکی به ما گوشزد می‌شد که نمک کم مصرف کنیم و معایب زیادی رو در مورد مصرف بی رویه نمک شنیده ‌ایم.