والک

والک؛ سلطان منیزیم

/wild-garlic

سیر وحشی یا والک اشتها را افزایش می دهد و به دلیل فرمول ساختاری غنی خود به عنوان نوعی درمان خانگی برای ناخوشی های مختلف استفاده می شود.