فیلم توضیحات دکتر افراشته را در لینک زیر مشاهده نمایید.

https://aparat.com/v/0ZLvh